Eiendomsmegler

Skal De selge bolig bistår vi Dem gjerne i alle ledd av salgsprosessen, eller bare med kontrakt og oppgjør (oppgjørsoppdrag). Vi er tilknyttet Finn.no hvor bilde og tekst av objektet presenteres etter ønske.

Vårt advokatkontor kan også bistå med opprettelse av ektepakt, samboeravtale, testament m.v. som kan være aktuelt ved boligkjøp.

Hvorfor velge vårt firma dersom du skal selge bolig?

Vi har lang erfaring og våre kunnskaper som advokat viser seg ofte å komme til nytte i forbindelse med salg. Eksempler kan være forhold knyttet til arv, skifte, dødsbo etc. Vi kan også i noen grad gi råd i forhold til finansiering av boligkjøpet.

Prisene for eiendomsmeglingstjenester fastsettes etter forhandling mellom selger og megler. Det skal inngås en skriftlig avtale mellom selger og megler før salgsarbeid tar til. Vi kan også tilby eierskifteforsikring, både ved fullt megleroppdrag og oppgjørsoppdrag.

Våre priser for megleroppdrag er 2,5% av salgssum inkl. mva. Minimumspris avtales i hvert enkelt tilfelle. I tillegg kommer utlegg knyttet til innhenting av lovpålagte opplysninger samt andre nødvendige utgifter knyttet til salgsarbeidet.

Eiendomshandel omfatter flere forhold:

  • Oppdraget
  • Eierskifteforsikring
  • Forberedelse til salget
  • Markedsføring
  • Takst/boligsalgsrapport
  • Kjøperens undersøkelsesplikt
  • Budfaser
  • Kontrakt
  • Oppgjøret

Oppdraget

For at en advokat skal formidle en eiendomshandel, må han eller hun ha et skriftlig oppdrag. I oppdragsskjemaet skal det avtales hvilken godtgjørelse advokaten skal ha, og hvilke utlegg som kan kreves refundert. Oppdragets varighet skal også avtales, og i forbrukerforhold kan denne ikke overstige 6 måneder, uten særskilt fornyelse. Oppdraget kan selvfølgelig fornyes ved behov for dette.

Oppdraget kan sies opp når som helst, uten oppsigelsestid. Det kan ikke avtales at andre enn oppdragsgiveren skal betale meglers vederlag.

Eierskifteforsikring

De langt fleste boligselgere velger å tegne eierskifteforsikring. Vi kan tilby dette både ved fullt megleroppdrag og ved oppgjørsoppdrag. Eierskifteselskapet krever boligsalgsrapport dersom eierskifteforsikring ønskes ved oppgjørsoppdrag.

Forberedelse til salget

Megleren plikter å innhente og kontrollere en rekke opplysninger om eiendommen, og sørge for å formidle disse til kjøpsinteresserte, normalt i form av en salgsoppgave. Disse undersøkelser består bl.a. i å innhente opplysninger fra grunnboken om hjemmelsforhold og heftelser, i kommunen om reguleringsforhold, hos ligningskontoret om ligningsverdi osv. Det er imidlertid viktig å understreke at selgeren har et selvstendig ansvar for å gi korrekte opplysninger om alle relevante forhold. Uriktige eller unnlatte opplysninger om mangler ved eiendommen kan føre til krav om prisavslag, eller i alvorlige tilfeller heving.

Markedsføring

For å gi et best mulig inntrykk av boligen bør eiendommen normalt ryddes utvendig og innvendig og presenteres med gode bilder som fremhever eiendommen. Vi benytter fotograf til å ta bilder.

Eiendommen markedsføres primært på nett i tillegg til eventuelle avisannonser.

Takst/boligsalgsrapport

Det er naturlig å avholde en takst i forbindelse med salg av bolig. Kjøpers bank vil regelmessig etterspørre dette samtidig som kjøper i noen grad gis innsikt i boligens tekniske tilstand.

Noen selgere velger å få utarbeidet en boligsalgsrapport. Dette innebærer en mer nøye vurdering av boligens tekniske tilstand. Noen vil mene at dette vil bli satt pris på av interessenter i det man i større grad vet hva man kjøper.

Kjøperens undersøkelsesplikt

Kjøperen oppfordres til å foreta egne undersøkelser av eiendommen, gjerne sammen med fagfolk. Dersom man uten rimelig grunn unnlater å følge en slik oppfordring, kan man ikke påberope seg som mangel noe man burde oppdaget ved en slik undersøkelse. Dette gjelder også dersom kjøperen kjente eller burde kjent til forholdet da handelen ble inngått.

Budfaser

Bud skal alltid, for å komme i betraktning, inngis skriftlig. Dette bør leveres på ferdigtrykt skjema som utdeles av megleren. Vær oppmerksom på at kjøperens omkostninger kommer i tillegg til budsummen. Disse vil normalt bestå av dokumentavgift og tinglysningsgebyr til Staten. Omkostninger skal være angitt nøyaktig i salgsoppgaven.

Bud er bindende for budgiveren frem til hans angitte akseptfrist er utløpt. Spesielle forhold om finansiering eller annet må alltid fremgå av budet. Megleren holder oppdragsgiver løpende orientert om innkomne bud.

Etter avtale mellom megler og oppdragsgiveren, vil aksept av bud foregå pr. telefon og bekreftet skriftlig. Når budet er akseptert, er det inngått en avtale som begge parter er bundet av. De nærmere vilkår for avtalen nedtegnes i en skriftlig kontrakt.

Kontrakt

Megleren utarbeider denne, og partene kan be om å få se et utkast på forhånd. Normalt avholdes et kontraktsmøte, hvor de enkelte bestemmelser gjennomgås.

Oppgjøret

Etter at kontrakten er underskrevet, skal oppgjøret gjennomføres. Kjøperens ytelse består i betaling av kjøpesummen og kjøperens omkostninger.

Som oftest innbetales et A-kontobeløp ved kontraktsunderskrift, og restbeløpet ved overtagelsen. Ved forsinkelse betales morarenter etter lov om forsinket betaling.

Dersom forsinkelsen blir vesentlig, kan selgeren heve kjøpet og kreve erstatning av kjøperen for sitt eventuelle tap.

Rettidig betaling innebærer at beløpet er inngått på meglers konto på oppgjørsdagen. Direkte overføring fra bank er å foretrekke fremfor vanlig bankgiro.

Selgerens ytelse består i å overføre den rettslige og faktiske råderett over eiendommen til kjøperen. Den rettslige råderett overføres ved underskrift på skjøte eller hjemmelsdokument. Hvis praktisk mulig, underskrives disse dokumenter samtidig med at kontrakten underskrives, og blir liggende i depot hos megleren til overtagelse skjer. Den faktiske råderett overdras ved at selgeren flytter ut og rengjør eiendommen, og overlater nøklene til kjøperen. Det anbefales at partene sammen besiktiger eiendommen i forbindelse med overtagelsen, for å konstatere at den er i kontraktsmessig stand. Forsinkelse fra selgerens side kan tilsvarende utløse krav om erstatning eller heving fra kjøperens side.

Lov om hvitvasking

I likhet med blant annet banker og finansinstitusjoner er advokater og eiendomsmeglere underlagt lov om hvitvasking av penger. Dette innebærer plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Energimerking

Myndighetene pålegger selger av bolig å energimerke bolig ved salg. Formålet er å gi boligen en «energiattest» for å vise om boligen er energivennlig eller ikke.

Merkingen gjøres via internett og man får ut en «energiattest». Dersom energiattest ikke foreligger kan kjøper kreve dette av selger på selgers regning.

Gå til energimerking.no for å energimerke din bolig.