Priser advokatpraksis

Salærberegning/priser

Salæret/godtgjørelsen fastsettes i utgangspunktet på grunnlag av hvor lang tid som er brukt på oppdraget, men vi tar også et visst hensyn til sakens art, vanskelighetsgrad og utfall.

Prisen pr. arbeidstime vil som et utgangpunkt ligge på kr 1.200,- til kr 1.500,-. I tillegg kommer 25% merverdiavgift.

Utgifter som påløper i forbindelse med oppdraget, som for eksempel reiseutgifter, offentlige avgifter og gebyrer, må klienten betale i tillegg til salæret.

Konkurransetilsynet har anmodet advokater om å oppgi faste priser i forbrukerforhold. Ettersom vårt salær i hovedsak baseres på hvor lang tid oppdraget krever, er det vanskelig på forhånd å gi eksakte priser på ulike oppdrag.

I de helt enkle oppdragene vil prisene være:

  • For enkle testamenter og ektepakter: kr 2.000,- + mva.
  • For enkle samboeravtaler: kr 2.500 + mva.

Vi forsøker å fakturere utført arbeid månedlig eller annenhver måned, men i visse tilfeller, bl.a. hvor det har vært lite arbeid, kan det være naturlig å avvente faktureringen til oppdraget er avsluttet. På forespørsel gir vi et veiledende overslag over hva salæret ser ut til å bli.

Klienten er ansvarlig for innbetalingen av salæret, selv om det foreligger rettshjelpsforsikring eller motparten blir pålagt å erstatte klientens saksomkostninger.

Dersom du mener vi har tatt ulovlig høyt salær eller på annen måte opptrådt i strid med god advokatskikk eller for øvrig i strid med reglene som gjelder advokatvirksomhet kan du klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg for Østfold, Follo, Romerike og Hedmark kretser.

Les mer informasjon om klageordningen.

Les mer om god advokatskikk.

Utlegg/omkostninger

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal normalt avklares med klienten før de pådras, med mindre de er en integrert del av oppdraget, eller er nødvendige for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. I saker som gjelder fast eiendom eller saker som føres for retten vil klienten alltid, med mindre noe annet er avtalt, være ansvarlig for de offentlige gebyrer som påløper så som tinglysings-, byggesaks-, klage- og rettsgebyr.

Det gjøres oppmerksom på at det som regel påløper 25% merverdiavgift på de utlegg/omkostninger som påløper i saken.

Fri rettshjelp

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av Staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelpslovens inntektsgrenser som pr. januar 2009 er henholdsvis kr. 246.000 for enslige og kr. 369.000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen er netto formue kr 100.000.

Fylkesmannen kan i visse tilfeller gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest. I saker om fri rettshjelp påløper det normalt en egenandel på 25%, oppad begrenset til p.t. kr. 4.125,- (5 ganger timesatsen for fri rettshjelp som p.t. utgjør kr. 905,-). I saker om fri rettshjelp vil klienten normalt bli avkrevet egenandelen på forhånd

Les mer om loven hos Lovdata.no.

Rettshjelpsforsikring

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av klientens forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Advokaten vil selv varsle forsikringsselskapet, men forsikringspolisen må leveres til advokaten av klienten.

Dersom salær og utlegg kan kreves dekket under rettshjelpsforsikringen kan dette kreves refundert av forsikringsselskapet (som dekker opp til kr. 80.000,- til kr. 100.000,- – alt etter de konkrete vilkår) etter fradrag av egenandel i henhold til vilkårene.

Denne er normalt på kr. 2.000,- til kr. 10.000,- + 20% av overskytende. Vi besørger saken meldt inn til selskapet og krever inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig. Dette forutsetter at klienten gir oss opplysninger om forsikringspolisens nummer. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Klienten er fullt ut ansvarlig for dette.